fbpx

Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Głęboko wierzymy, że oferowane przez nas pojazdy akumulatorowe będą powodem wielu radości i długotrwałej satysfakcji z użytkowania. Natomiast jeśli zmienią Państwo zdanie, to macie Państwo prawo do odstąpienia od zawartej umowy zawartej na odległość. Odstąpić od umowy zawartej na odległość można w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Poniżej prezentujemy zapisy dotyczące zwrotu towarów:

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca
  2. dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres: lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy [email protected] Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://tinywings.pl/zwroty-i-reklamacje/  
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Zielona Góra, ul. Przylep-8 maja 41, 66-015.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na maksymalnie około 80 zł brutto.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: – umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; – umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. – umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; – umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; – umowy zawartej na aukcji publicznej.

Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość może zostać na przykład złożone pisemnie na adres Właściciela sklepu, tj. ul. Przylep-8 maja 41, 66-015 Zielona Góra. Klient może również złożyć oświadczenie mailowo na adres [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został dołączony do przesyłki przez Sprzedawcę. Formularz jest dostępny również na dole strony, na której obecnie się znajdujesz. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po stronie TinyWings.pl jest obowiązek niezwłóczenie, tzn. nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, zwrócenie dokonanych płatności. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Adres do wysyłki towaru: ul. Przylep-8 maja 41, 66-015 Zielona Góra.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę oraz umowy zawartej na aukcji publicznej.

REKLAMACJE

Z pewnością oferowane przez nas auta i inne pojazdy na akumulator to produkty najwyższej jakości. Natomiast gdy będziecie mieli Państwo zastrzeżenia do zamówionych artykułów, macie Państwo prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można przesyłać listownie na adres Właściciela sklepu internetowego Tinywings.pl oraz mailowo na adres [email protected]. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia reklamacyjnego wraz z zakupionym produktem mamy 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Wszystkie zapisy dotyczące zwrotów i reklamacji znajdą Państwo w Regulaminie sklepu TinyWings.pl.  Adres do wysyłki towaru: ul. Przylep-8 maja 41, 66-015 Zielona Góra.

We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy zawartej na odległość, reklamacji lub gwarancji towar należy zwrócić do sklepu na adres: ul. Przylep-8 maja 41, 66-015 Zielona Góra. 

 

Formularz zwrotu TinyWings 

Formularz reklamacji TinyWings