fbpx

Newsletter

§ 1 Definicje

 1. Link Aktywacyjny – adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego osoba odwiedzająca Sklep Internetowy kończy proces zawierania Umowy Newslettera;
 2. Właściciel Sklepu – Ferro Wings Sp.z o.o. Sp.K z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Cisowa 5C/3, 65-960 Zielona Góra, NIP 9291901007, REGON 365914817, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000648608
 3. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 4. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 5. Umowa Newslettera – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Właściciela Sklepu na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych Towarach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
 6. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www Sklepu Internetowego
 7. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
 8. Sprzedawca – oznacza FERRO WINGS SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (REGON: 365914817, NIP 929190100, KRS: 0000648608, ul. Cisowa, nr 5C, lok. 3, Zielona Góra, kod 65-960); e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego TinyWings.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych towarach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 3. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole “temat” , określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 3 Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:
  1. podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter i wybranie przycisku “Wyślij” znajdującego się na stronie Serwisu;
  2. spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;
  3. zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Właściciela sklepu na adres poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Umowa rozwiązuje się poprzez wysłanie maila o treści “Rezygnacja” na adres poczty elektronicznej [email protected] lub poprzez kliknięcie na link zawarty w stopce każdego Newslettera.
 4. Za wiążące Sprzedawcę żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 4 Poufność i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Umowy Newslettera jest Właściciel Sklepu.
 2. Właściciel Sklepu zapewnia realizację wymagań wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również RODO oraz z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. oraz przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy Ustawy.
 3. Właściciel Sklepu zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wysyłanie Newslettera Właściciel Sklepu powierzył firmie: Benhauer Sp. z o.o.

§ 5 Warunki

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieotrzymanie przez Użytkownika Newslettera
  2. nieaktualną treść zamieszczonych w Newsletterze danych jeżeli jest to następstwem okoliczność niezawinionych przez Właściciela Sklepu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Właściciel Sklepu, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Sklepu poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Stronie Internetowej Sklepu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.